ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Group Menu
dot
bulletสมัครงาน
bulletสนใจเปิดสาขา ที่นี่
bulletแผนที่ สถาบัน
bulletทำเนียบเตรียมเอ็นท์
bulletบริการจัดการสอน นอกสถานที่
bulletgoogle
bulletฟังวิทยุผ่านเน็ต
bulletพจนานุกรม
bulletมหาวิทยาลัยศิลปากร
bulletวิทยาลัยเพาะช่าง
bulletตำราเรียนของเดอะแกลเลอรี่
bulletจำหน่ายภาพเขียน
bulletthegallery market
bulletบริษัทเบสท์บิ้วด์ 2014 construction
bulletthe gallery construction


interior


ความหมายของศิลปะเด็ก

ศิลปะของเด็ก
 
Chilldren’s Art
    เพื่อเติมพัฒนาการทางความคิดริเริ่ม ให้เกิดความอิสระ
ทางความคิดสู่จินตนาการสร้างสรรค์ มิใช่การคาดหวังว่าเด็ก
จะต้องวาดรูปให้เหมือนและสวยอย่างที่ผู้ใหญ่ทำได้ หรือจะต้อง
ได้ผลงานเป็นชิ้นเป็นอันหรือเตรียมตัวเพื่อเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง
ในอนาคต หากเป็นการช่วย เสริมสร้างลักษณะนิสัยในทาง
สร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์ โลกทัศน์ และทางสังคมให้สามารถเรียนรู้วิชาการ
แขนงอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศิลปะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร
1.การใช้จินตนาการอย่างอิสระ ซึ่งจะมีผลให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
2.ได้แสดงออกถึงสิ่งที่ตนคิดและรู้สึกโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถสื่อสาร
ทางตัวอักษรได้ดี
3.ทำให้รักการทำงานและมีความภาคภูมิใจในตนเอง เมื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ของเด็กแต่ละ ชิ้นเสร็จสิ้นลง เด็กจะรู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของเขามาก
ทำให้กระตือรือร้นที่จะสร้างผลงานชิ้นใหม่ต่อไป
4.ฝึกความประณีตและสมาธิเพราะในขณะที่เด็กพยายามควบคุมมือให้สามารถวาด
ระบายสีหรือประดิษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จนั้นต้องใช้ความตั้งใจ ความพยายาม
และใช้สมาธิที่แน่วแน่มั่นคง ตามวุฒิภาวะของเด็กแต่ละวัย
5.ทำให้เด็กเป็นคนมีสุนทรียภาพ มีความละเอียดอ่อนในจิตใจ ทำให้รู้คุณค่า
ในธรรมชาติ ศิลป วัตถุหรือรูปแบบความคิดต่างๆ ทำให้มีชีวิตและจิตใจที่งดงาม
6.ฝึกให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกัน รู้จักปรับตัวและปรับความคิดให้สอดคล้อง
ยอมรับซึ่งกันและกัน อันเป็นพื้นฐานขงการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีและ
เป็นประชาธิปไตยในสังคม

.
เติมเต็มแต่งแต้มจินตนาการ อ่านความรู้สึก ของเด็ก

ลูกอัจฉริยะ สร้างได้
ลูกอัจฉริยะ ทำอย่างไรCopyright © 2010 All Rights Reserved.