ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Group Menu
dot
bulletสมัครงาน
bulletสนใจเปิดสาขา ที่นี่
bulletแผนที่ สถาบัน
bulletทำเนียบเตรียมเอ็นท์
bulletบริการจัดการสอน นอกสถานที่
bulletgoogle
bulletฟังวิทยุผ่านเน็ต
bulletพจนานุกรม
bulletมหาวิทยาลัยศิลปากร
bulletวิทยาลัยเพาะช่าง
bulletตำราเรียนของเดอะแกลเลอรี่
bulletจำหน่ายภาพเขียน
bulletthegallery market
bulletบริษัทเบสท์บิ้วด์ 2014 construction
bulletthe gallery construction


interior


เตรียมสอบ ความถนัดทางสถาปัตย์ PAT4 , PAT 6

  คู่มือ การจัดทำ PORTFOLIO สำหรับ เตรียมสอบเข้า คณะสถาปัตยกรรม ภาคอินเตอร์

 

 

 

 

 

                                                                

 

                                       

 

                                             

อาจารย์จักรินทร์  เฉินบำรุง

    

                : สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                :  สอนวิชา ความถนัดทางสถาปัตย์

                :  เตรียมสอบวิชา ออกแบบภายใน , ออกแบบผลิตภัณฑ์

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

perspective หรือการเขียนทัศนียภาพ.

                      ความถนัดทางสถาปัตยกรรม 1

                      -  การวาดเส้นและระนาบ ขนาด สัดส่วน  โครงสร้างทางทัศน์ศิลป์

                      -  การแปรเปลี่ยนรูปทรง  องค์ประกอบศิลป์  การเขียนทัศนียภาพ การเขียน

                        ภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ

                     ความถนัดทางสถาปัตยกรรม 2

                   -   ค่าความเข้มแสง ทฤษฏีสี  ตัวอย่างแนวข้อสอบ อัตนัย

                     สถาปัตยกรรมหลัก   ผังเมือง มัณฑนศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม  อุตสาหรรมศิลป์

                     ความถนัดทางสถาปัตยกรรม 3
                   -    สถาปัตยกรรมหลัก ตัวอย่างข้อสอบสถาปัตยกรรมไทย ผังเมือง  ประวัติศาสตร์

                        สถาปัตยกรรมตะวันตก  สถาปัตยกรรมใม่

                        ความถนัดทางสถาปัตยกรรม 4
                 -     สถาปัตยกรรมไทย    การเปลี่ยนรูปทร  ง การเขียนแบบ    การเขียนภาพ
                       ตัวอย่างข้อสอบปรนัย
  

                         คอร์สการออกแบบตกแต่งภายใน สำหรับบุคคลทั่วไป

                                วิชาออกแบบตกแต่งภายใน
                
มีความรู้ความสามารถในการออกแบบตกแต่งภายใน  โดยผสมผสานการใช้ ประโยชน์ในเนื้อที่ กับความคิดสร้างสรรค์

                       ทางสุนทรียศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า ด้วยกัน มีความสามารถในการปฏิบัติ ในการออกแบบตกแต่ง

                       ภายในอาคารที่พักอาศัยและ อาคารเพื่อธุรกิจต่างๆ ทุกประเภท ศึกษาโครงสร้างอาคาร เทคนิคในการก่อสร้าง

                       การจัด เนื้อที่ใช้สอย การออกแบบและ การจัดวางเครื่องเรือนและอุปกรณ์ต่างๆ ทุกประเภท  

 

 

 

 

 
  เนื้อหา
  1> ความประทับใจใน ประวัติศาสตร์ศิลป ์และ สถาปัตยกรรม ยุโรป
  2> ISOMATRIC และ เงา
  3> Perception 2มิติ และ 3มิติ
   
  4> ความประทับใจ ประวัติศาสตร์ศิลป์ และ สถาปัตยกรรม เอเชีย
  5> ความเข้าใจเรื่องการรับน้ำหน้กและ การถ่ายแรง
  6> การออกแบบวางผังบริเวณ เบื้องต้น, การออกแบบจัดวางผังห้องในบ้าน เบื้องต้น
  7> ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อม นิเวศวิทยา และ การจัดการสิ่งแวดล้อม

 

1.การเตรียมตัวสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรม

1.การสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรม                                                                               
1.1.สอบตรง  

1.วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม
1.ปรนัย  ( วัดทักษะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทางสถาปัตยกรรม เช่น รูปทรง )
2.Sketch Design ตามโจทย์ที่กำหนดให้ในแต่ปี
2.สอบวิชาการ
1.ประกอบด้วยวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ไทย สังคม

 
1.2.แอดมิชชั่นกลาง

 
GAT/PAT 
 
1.สอบ O-net
1.GAT
ความถนัดทั่วไป                                                  (GAT : General Aptitude Test)
การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 %
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %
2.PAT
ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT   Professional and Academic Aptitude Test)                                    
 
คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ
1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
*4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
2.ลักษณะข้อสอบ
1เนื้อหา
- การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ ปัญหา(ทาง คณิตศาสตร์) 50%
- การสื่อสารด้วยภาษา อังกฤษ 50%
Sketch Design ตามโจทย์ที่กำหนดให้ในแต่ปี
เหมือนสอบตรง
 
2. ลักษณะข้อสอบ GAT จะเป็นปรนัย และอัตนัย
- คะแนนเต็ม 200 คะแนน เวลาสอบ 2 ชั่วโมง
- ข้อสอบ เน้น Content Free และ Fair
- เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก
- มีการออกข้อสอบเก็บไว้เป็นคลังข้อ สอบ
 
 
3. สอบปีละหลายครั้ง
- คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด (จะสอบ ตั้งแต่ม. 4 ก็ได้)
 

 
1.2.การฝึกปฏิบัติสำหรับเตรียมตัวสอบ
วิชาความถนัดสถาปัตย์ เป็นการสอบวัดความรู้พื้นฐานการออกแบบ การนำเสนอ
ผลงาน สามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งสามารถใช้กับการ
สอบคณะสถาปัตยกรรมทุกสาขา โดยเฉพาะการสอบตรง และ  แอดมิชชั่นกลาง
จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังตาราง

วิชาความถนัดสถาปัตย์ 
ปรนัย
Sketch Design
1.วัดทักษะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทางสถาปัตยกรรม เช่น รูปทรง  โครงสร้าง
1.ปฏิบัติการเขียนทัศนียภาพ
2.การออกแบบ 
 
โดยจะมีโจทย์เป็นโครงร่างมาให้ และให้ถ่ายทอดจิตนาการออกมา โดยใช้ทฤษฎีความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม

 
ลักษณะของผู้ที่เรียนคณะสถาปัตยกรรม นอกจากชอบออกแบบวาดเขียนแล้ว 
ควรจะทราบว่า สถาปัตยกรรม แบ่งออกเป็น 4 สาขาดังนี้ สรุปได้ดังตาราง
 

1.สถาปัตยกรรมหลัก (architecture)
เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง บ้าน อาคาร ที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ
2.ภูมิสถาปัตยกรรม (landscape architecture) 
การออกแบบวางแผน การอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคาร
3.สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ (interior architecture) 
การใช้งานของมนุษย์ ที่เป็นผู้ใช้สอยพื้นที่ว่างภายในอาคาร (space) มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
4.สถาปัตยกรรมผังเมือง (urban architecture) 
ออกแบบวางผังเพื่อสร้างสรรค์องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง ชุมชนเมืองชุมชน

          บางมหาวิทยาลัยอาจมีสาขาเพิ่มเติม เช่น สถาปัตยกรรมไทย ออกแบบอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีทางอาคาร ภาพยนตร์และวีดีโอ การถ่ายภาพ เป็นต้น
ถึงแม้ว่าขั้นตอนการสอบเข้าจะเหมือนกัน
 
แต่ลักษณะรูปแบบการเรียนบ้างอย่างมีความแตกต่างกัน  
ฉะนั้นผู้เรียนควรจะศึกษาข้อมูลและรายละเอียด
 
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละสาขาให้ชัดเจน จะทำให้ไม่เกิดความท้อแท้
ขณะที่กำลังศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่ 1 ถ้ามีการศึกษาเตรียมตัวมาจะเกิด
ความสนุกในการเรียนในระดับชั้นต่อๆไป
ได้อย่างราบรื่น ควรจะเตรียมตัวตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 

ม.4
ม.5
ม.6
1.ศึกษาข้อมูลก่อนว่าแต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไร ถ้าไม่ชอบยังสามารถเปลี่ยนใจทัน 
2.ตัดสินใจหาที่เรียนความถนัด
1.ฝึกทำโจทย์ ข้อสอบเก่าๆ
2.ฝึกทำ Sketch design ให้เป็นงานอดิเรก เพื่อเวลาทำข้อสอบจริงจะได้คล่องแคล่ว รวดเร็ว
1.นอกจากฝึกฝนความถนัดแล้ว อย่าลืม ฝึกฝน หลักวิชาการ ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกด้วย 

 
**** โดยหลักการทำข้อสอบ มี 3 ข้อ 1.ถูกต้อง 2.รวดเร็ว 3.ครบถ้วน
2.แผนการสอนความถนัดทางสถาปัตยกรรม
แผนการสอน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยแผนการสอนนี้ เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความรู้
ในการทำข้อสอบเขคณะสถาปัตยกรรม รวมไปถึงเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับ
ชั้น ปีที่ 1 สามารถสรุปได้ดังตารางนี้
2.1 ตาราง สรุปแผนการสอนแผนการสอน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง 

ครั้งที่
1,2,3
เรียนรู้เกี่ยวกับการ อุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการเขียน ลากเส้น วาดรูป
4,5,6,7
เรียนรู้เกี่ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การนำเสนอผลงาน
8,9,10
เรียนรู้เกี่ยวกับ การทำข้อสอบและการตัดสินใจ

 
2.2 ตาราง รายละเอียดหัวข้อการสอน ในแต่ละสัปดาห์

ครั้งที่
หัวข้อ
อุปกรณ์
การบ้าน
1
แนะนำการเรียน
1.ลักษณะการใช้อุปกรณ์ ในการสอบความถนัดทางสถาปัตย์
2.การจับดินสอ และลากเส้นให้ถูกต้อง สวยงาม มีพลังและสามารถผ่อนน้ำหนักได้ตามต้องการในทิศทางต่างๆกัน
1.สมุด Sketch           1เล่ม
2.ดินสอ +โม้ดินสอ
3.ยางลบ
1.ให้ลากเส้นตรง น้ำหนักเบาและหนัก
 
2
1.วาดรูปทรงพื้นฐานได้สัดส่วนที่สมบูรณ์สวยงาม
 
(นำความรู้จากการลากน้ำหนักเส้นต่างๆ มาใช้ในการเขียน Tive กล่อง)
1.สมุด Sketch           1เล่ม
2.ดินสอ +โม้ดินสอ
3.ยางลบ
1.ให้ลากเส้น น้ำหนักเบาและหนัก เป็นกล่อง
 
3
1.ร่างภาพเป็น รู้จักโครงร่างภาพว่า จุดเด่นตรงไหน จะเน้นจุดเด่นอย่างไร
2. การออกแบบโปสเตอร์ Sketch Design  และทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์
 
(เริ่มสอน การจัดหน้ากระดาษ ให้น่าสนใจเวลาทำ โจทย์ Sketch design)
 
1.สมุด Sketch           1เล่ม
2.ดินสอ +โม้ดินสอ
3.ยางลบ
1.การออกแบบสัญลักษณ์                       Symbol design
4
1.สังเกตแสงเงาว่าตกกระทบอย่างไร มีรูปแบบอย่างไร น้ำหนักแสงเงา อ่อนเข้ม
 
(เริ่มมีการฝึกทำข้อสอบ แบบปรนัย เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกตัดสินใจ ในการทำข้อสอบ)
1.สมุด Sketch           1เล่ม
2.ดินสอ +โม้ดินสอ
3.ยางลบ
4.ไม้ฉาก*
1.ฝึกทำข้อสอบแบบปรนัย
 
 
 
ครั้งที่
หัวข้อ
อุปกรณ์
การบ้าน
5
1.การใช้อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ปากกา สี
2.วาดคน ต้นไม้ รถยนต์ ได้อย่างรวดเร็ว
1.สมุด Sketch           1เล่ม
2.ดินสอ +โม้ดินสอ
3.ยางลบ
1.วาดรูปคน ต้นไม้ รถยนต์ โดยมีตัวอย่างให้ดู หรือออกแบบเอง
6
1.การดราฟ ห้องด้วยกระดาษไข โดยลงหมึกปากกา
2.สอนการเขียนแปลน รูปด้าน รูปตัด แบบ สถาปัตยกรรม
 
 
1.ปากกาหัวดำขนาด 0.1, 0.3, 0.5
1.ดร๊าฟห้องลงในกระดาษ 100 ปอนด์ เพื่อใช้ในการลงสีสัปดาห์ที่ 7
7
1.นำห้องที่ดร๊าฟเป็นการบ้าน มาฝึกการลงสี เป็นง่าย และรวดเร็ว
1.สีตามความถนัด
1.ให้หัวข้อโจทย์ Sketch design ไปทำ
8
1.ให้นำเสนอการบ้านที่ให้ไปทำ
2.สอนการจัดหน้ากระดาษ โจทย์ Sketch design โดยมีตัวอย่างงานให้ศึกษา แล้วทดสอบการจัดหน้ากระดาษ ภายในกระดาษ A4
 
1.สมุด Sketch           1เล่ม
2.ดินสอ +โม้ดินสอ
3.ยางลบ
4.กระดาษ A 4
1.ให้หัวข้อโจทย์ Sketch design ไปทำ โดยจัดหน้ากระดาษลงไปในกระดาษ A 2
9
1.ให้นำเสนอการบ้านที่ให้ไปทำ
2.สอนวิชาโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่เป็นความรู้ทั่วไป เช่น โครงสร้างไม้
คสล. เหล็ก
(เพื่อใช้ในการทำข้อสอบปรนัย)
1.สมุด Sketch           1เล่ม
2.ดินสอ +โม้ดินสอ
3.ยางลบ
1.ฝึกทำข้อสอบแบบปรนัย
10
1.เฉลยข้อสอบที่เป็นการสอบ และหลักการเลือก
2.สรุปรวมการทำข้อสอบทั้งหมด เทคนิคการทำงานรวดเร็ว
1.สมุด Sketch           1เล่ม
2.ดินสอ +โม้ดินสอ
3.ยางลบ
 

สรุปแผนการสอน การฝึกฝนเป็นสิ่งที่สำคัญ ฉะนั้น หลักการสอนจะเน้นเกี่ยวกับการนำไปใช้ได้จริงในการทำ
ข้อสอบ โดยสรุปเนื้อหาและสั้นสามารถ จดจำ และเข้าใจได้ง่าย มุ่งเน้นหลักการทำข้อสอบดังนี้

1.ถูกต้อง
1.สิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจคือ โจทย์ ต้องการอะไร ..ไม่ใช่ เราอยากตอบเพราะความชอบสวยดี บางครั้งอาจลืมคำนึงถึงความเหมาะสมและการใช้งานเพราะข้อสอบความถนัด ทางสถาปัตยกรรมนั้น โจทย์มักเป็น ปัญหาเชาว์ เพราะเรา เป็นพวก คิดลึก ไม่เหมือนชาวบ้าน
2.รวดเร็ว
2.เป็นงานที่ต้องการความรวดเร็ว ทั้งในแง่การทำงานส่งในเวลาเรียน หรือ งานในชีวิตจริงก็ตาม  .. ดังนั้น ข้อสอบความถนัดฯ จึงมักออกโจทย์ และวางเงื่อนไขให้ผู้ที่ทำข้อสอบ
3.ครบถ้วน
3.สิ่งสำคัญในการตอบโจทย์ว่าเราจะได้คะแนนไหม โดยไม่ต้องสงสัยว่าต้องการจะถ่ายทอดอะไร รายละเอียดที่เราแสดงในงานนั่นมีอยู่แล้วครบ   ข้อสอบความถนัด มักออกโจทย์ ที่ลวงให้ผู้ทำข้อสอบเสียเวลาไป

1.หลักการทำข้อสอบด้วยการเขียนภาพตามโจทย์ ที่กำหนด
 

1.การวาดองค์ประกอบของภาพ
2.ความยาก ในการลำดับเรื่องราวของภาพ
3. ความยาก ในการ Present ภาพ
 
องค์ประกอบของภาพ ก็คือ ภาพคน รถ สิ่งของ ต้นไม้ บรรยากาศ ฯลฯ
การลำดับเรื่องราวของภาพนั้น                 ทักษะในเรื่องนี้ จริง ๆ ก็คือ การแปลความหมายจากตัวอักษร มาเป็นภาพนิ่ง 1 ภาพ ที่สื่อได้ชัดเจนที่สุด
Present ภาพ หรือ การนำเสนอภาพให้น่าสนใจนั้น จะว่าไปก็ถือว่าเป็นเรื่องของ Sense ทางศิลปะ ได้เหมือนกัน เพราะมันไม่มีหลักตายตัวแน่นอนว่าอย่างไร จึงเรียกว่าสวย

 
2.หลักการทำ Sketch Design การออกแบบในเวลาจำกัดนั้น
Sketch Design ในงานออกแบบ สถาปัตยกรรมนั้น มักจะเน้นในการแก้ปัญห
พื้นฐานทั่วไป การแสดงผลงาน จึงมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ

ขั้นตอนการทำ Sketch Design
1.หัวเรื่อง หรือ ชื่อ ผลงานการออกแบบ

2.ที่มาของ แนวคิดเบื้องต้น 

3.รูปแบบผลงานในมุมมองต่าง ๆ ( เช่น แปลน / รูปด้าน / รูปตัด )

4.การแสดงผลงานนั้น ประกอบบรรยากาศจริง ( Perspective Presentation)

 
การจัดวาง ลำดับของการเล่าเรื่องนั้น เป็นพื้นฐานง่าย ๆ ก็คือ โดยปกติ
คนเรามักอ่านข้อความจาก ซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง  ซึ่งพื้นฐาน
ตัวนี้แหละ จะเป็นการกำหนดแนวทางการลำดับเรื่องให้มีความเป็นระบบ
โดยปกติ หัวเรื่องหรือ ชื่อเรื่องนั้น ควรจัดวางไว้ทางมุมซ้ายบนของหน้ากระดาษ 
 หรือ อาจจัดวางไว้ทาง มุมขวาบน ก็ได้ โดยทั้งนี้ หากมีข้อความอื่น ๆ
มาอยู่ในบรรทัดเดียวกับหัวเรื่อง เราก็อาจจะใช้การเน้นหัวเรื่องให้มีขนาดใหญ่กว่า
หรือ แปลกตากว่าก็ได้แต่ทางที่ดี ควรให้หัวเรื่องมีความเป็นอิสระ
และมีความโดดเด่นมากกว่า
 
ดังนั้น หลักการทำ Sketch Design ก็คือ การแสดงความคิด อย่างมีลำดับขั้นตอน
และน่าดึงดูดใจ การทำ Sketch Design จึงควรเริ่มต้นว่า เราจะตอบโจทย์
คำถามนั้น ด้วยอะไร  เมื่อเราได้คำตอบ แล้ว เราจะต้องลำดับ วิธีการเล่าเรื่อง
หรือ ทำ Story Board คร่าว ๆ ว่า เราจะดึงดูด ความสนใจจากผู้อ่านอย่างไร
แล้วทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจแนวคิดของเราได้ทั้งหมด โดยไม่สับสน
ในระยะเวลาสั้น ๆ
 
                                                      หนังสืออ้างอิง
1.หนังสือ Architectural graphics เกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบ Isometric
และการใช้แสงและเงา ในรูปทรงชนิดต่างๆ              
2.หนังสือ บ้าน..การออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน โดย ร.ศ เลอสม สถาปิตานนท์ เกี่ยวกับหลักทฤษฎีการออกแบบที่ถูกต้อง                                                                                       
3.หนังสือการเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน   โดย กฤษฎา อินทรสถิตย์   เ
กี่ยวกับการทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายใน เพื่อใช้ในการออกแบบพื้นที่ว่าง
4.หนังสือความถนัดทางสถาปัตยกรรม โดย อ. ประชา ศิวเวทกุล   
  เกี่ยวกับการทำข้อสอบสถาปัตย์                                                
5..หนังสือความถนัดทางสถาปัตยกรรม โดย ชัชยภูมิ อัครนาคร
เกี่ยวกับการทำข้อสอบสถาปัตย์                                                 
 

 
ความถนัดทางสถาปัตย์และออกแบบภายใน

เสน่ห์สีน้ำCopyright © 2010 All Rights Reserved.